Chorwochenende Emlichheim – September 2014

IMG_5150 IMG_5152 IMG_5153 IMG_5156 IMG_5158 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161 IMG_5162 IMG_5163 IMG_5164